Solicitare informații. Legislație

LEGEA privind LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Formular de solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Solicitările dumneavoastră vor fi primite în baza Legii nr. 544 / 2001 de către:
Mioara-Doina Ionescu
Mioara-Doina IonescuResponsabil Informații publicemioara.ionescu@liceulnicolaeoncescu.ro

MODALITATEA  DE CONTESTAREA A DECIZIEI ŞI FORMULARUL PENTRU RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVĂ
(REFUZ LA SOLICITARE ŞI NERĂSPUNS ÎN TERMEN LEGAL)

  

Modalitatea de contestare a refuzului instituției de a răspunde la o solicitare de informații de interes public sau netransmiterea unui răspuns în termenul legal este prevăzută în Capitolul III – Sancțiuni al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

 „Art. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către persoana lezata.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat”.

Art. 22

(1) În cazul în care o persoană se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanţa în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru”.

Model decizie constituire comisie de analiză încalcare drept de acces la informații

Lista documentelor de interes public

Componența Consiliului de Administrație

Organigrama unității de învățământ

Regulamentul de Organizare și Funcționare

Regulamentul Intern

Raportul privind starea învățământului

Planul managerial

Lista cadrelor didactice

Lista personalului didactic auxiliar

Lista personalului nedidactic

Oferta educațională

Programări examene de diferență, situații neîncheiate, corigențe

Scheme orare/ orar

Grafice de instruire practică comasată

Proiecte în care școala este implicată

Harta parteneriatului

Structura claselor

Planul de Acțiune al Școlii

Date de contact ale unității de învățământ

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544 / 2001
Our mission

Raport anul 2022

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

  Unitatea de învăţământ gestionează o gamă largă de documente şi informaţii care privesc activitatea şcolară a elevilor din cadrul unității, activitatea cadrelor didactice şi didactice auxiliare, precum şi operaţiunile contabile şi administrative care asigură funcţionarea corespunzătoare a unității. Documentele privesc actele de studii, evidenţa performanţelor şcolare, a frecventării cursurilor şi a stării de sănătate a elevilor.

   În urma desfăşurării şedinţelor Consiliului de administraţie al unității şi a altor comisii care sunt organizate şi funcţionează în cadrul unității, se întocmesc procese-verbale şi minute pentru consemnarea hotărârilor acestora.

   Activităţile de natură administrativă şi organizatorică desfăşurate în cadrul unității sunt evidenţiate, de asemenea, prin intermediul documentelor specifice.

   Partea financiar-contabilă şi cea de salarizare a personalului este ilustrată prin documentele financiare corespunzătoare acestor activităţi.

   Toate categoriile de documente menţionate anterior sunt înregistrate în Secretariatul unităţii de învăţământ, acestea primind un număr unic din registrul de intrări-ieşiri, pentru a se putea observa în permanenţă stadiul lucrărilor şi compartimentele sau persoanele cărora le-au fost repartizate pentru soluţionare sau păstrare.

Buget
Our mission

Buget 2021

Our mission

Buget 2022

FUNCȚII ȘI SALARII CONFORM LEGII NR. 153 / 2017

Conform Art. 33 din Legea nr. 153 / 2017, toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3), vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Listele le puteți consulta aici:
Our mission

30.09.2017

Our vision

31.03.2018

Our mission

30.09.2018

Our vision

01.01.2019

Our mission

30.09.2019

Our vision

31.03.2021

Our vision

01.09.2021

Our vision

31.03.2022

Our vision

01.09.2022

Our vision

31.03.2023

Our vision

01.09.2023

EXTRAS DIN LEGEA NR. 176 DIN 2010, ACTUALIZATĂ, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 Conform art. 6 alin. 1, litera e, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire ... Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
Our mission

Cazacu Mirela

Declarație de avere
Our mission

Cazacu Mirela

Declarație de avere

Cazacu Mirela

Declarație de avere
Our mission

Munteanu Ani

Declarație de avere
Our vision

Cazacu Mirela

Declarație de interese
Our vision

Cazacu Mirela

Declarație de interese

Cazacu Mirela

Declarație de interese
Our vision

Munteanu Ani

Declarație de interese
©2024 Liceul Tehnologic "Nicolae Oncescu". All Rights Reserved.